Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13)

Do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży należą młodzi ludzie od 14 do 30 roku życia, którzy chcą twórczo uczestniczyć we własnym wzrastaniu oraz przemianie świata. Stowarzyszenie to umożliwia zaangażowanie młodych nie tylko w grupie rówieśniczej ale również odnalezienie swojego miejsca w parafii a nawet diecezji. Poprzez liczne spotkania formacyjne, modlitwę, zabawę oraz szereg organizowanych przedsięwzięć na skalę parafialną i diecezjalną uwrażliwia młodzież na służbę Bogu i ojczyźnie. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego.

„Jednym ze statutowych celów KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne zastępów.” Dzięki tym spotkaniom oddziały KSM realizują siedmioletni plan formacyjny wypracowany podczas długoletniej już pracy stowarzyszenia. Spotkania te, stanowią podstawową działalność naszej organizacji. Przygotowują je młodzi ludzie, którzy maja już kilkuletni staż w oddziale (a zatem odbyli formację), na tematy: biblijne, dotyczące tożsamości członka KSM, nauki Kościoła, kwestii moralnych itp. Niejednokrotnie na spotkania zapraszani są ciekawi goście, prezentowane różne filmy, oraz tworzone tzw. spotkania integracyjne, na których poprzez wspólną zabawę staramy się poznać drugiego człowieka i zaprzyjaźnić z nim.

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu

KSM w seminarium pełni dość istotną rolę, przede wszystkim dla stowarzyszenia. Ukazuje przyszłym księżom fakt istnienia takiej organizacji i jej działalność. Zaprasza kleryków zrzeszonych w kole do przygotowywania materiałów formacyjnych (m.in. konspektów spotkań) do pracy w oddziałach i podczas rekolekcji. Klerykom daje okazję poprzez uczestnictwo w letnich obozach formacyjnych, nabierać doświadczenia w pracy duszpasterskiej. W końcu też daje nieprzecenioną okazję do współpracy z dynamiczną młodzieżą pragnącą pogłębiać swoje życie duchowe i przemieniać świat, a przez to daje szanse nieustannego poznawania współczesnych problemów i odpowiadania na nie poprzez wspólną pracę na rzecz Kościoła i Ojczyzny.